ข่าวบ้านเมือง

เลยเปิดโรงพยาบาลสนามเตรียมรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 63 ที่โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ บ้านฟากนา  ต.นาอาน  อ.เมือง จ.เลย  นายแพทย์ปรีดา  วรหาร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  นายแพทย์สมชาย ชมภูคำ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายแพทย์อาทิตย์  เล่าสุอังกูร  ผอ.รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน พร้อมกับเป็นตัวแทนรับมอบที่ได้มีบริษัทโมเดิร์น เทจ จำกัด ได้บริจาคสมทบช่วย โควิด-19 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จำนวน 200,000 บาท

ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเลย ได้มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลเลยจิตเวชเลยราชนครินทร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลเลย โดยการดำเนินงานจาก ทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และภาคเอกชน ได้ร่วมมือได้ปรับปรุงอาคารตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลสนามโดยแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่พักของ เจ้าหน้าที่ หมอ ส่วนชั้นล่าง จะเป็นห้องพัก ไว้รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หลังจากที่พักรักษาที่โรงพยาบาลเลย แล้วรอกลับบ้าน จะต้องพามาพัก รพ.สนามก่อนอีก 14 วัน โดยให้แพทย์ พยาบาลแบ่งพลัด พลัดละ 14 วัน โดยเตรียมห้องพักแพทย์ และพยาบาลไว้ 5 ห้อง

นายแพทย์ปรีดา  วรหาร สสจ.เลย กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเลย ได้พิจารณาการบริหารจัดการเรื่องเตียงรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น หลังจากได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลเลย ส่งต่อผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลสนาม ณ ตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 10 เตียง มีความเหมาะสมต่อการจัดพื้นที่รองรับได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ให้การสนับสนุนปรับปรุงสถานที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดเลยได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น - Facebook