ข่าวทั่วไป

สปก.เลย และสมัชชาสุขภาพ จ.เลย ชาวบ้านสวนกล้วย ร่วมปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ดินและป่าต้นน้ำ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 63 นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (สปก.เลย) ร่วมกับนางสุทิน ผลิตนนท์เกียรติ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย พร้อมกับชาวบ้านสวนกล้วย ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย ได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น เพื่ออนุรักษ์ดินและป่าต้นน้ำ บริเวณพื้นที่วัดป่าสวนกล้วย โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธาน ในโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายกิตติคุณ บุตรคุณ ได้กล่าวว่า พื้นที่วัดป่าสวนกล้วย ด้านหลังของวัดซึ่งเป็นพื้นที่ป่าและเป็นป่าต้นน้ำ ได้มีพระและชาวบ้านได้ร่วมกับปลูกป่า และรักษาป่าให้คงอุดมสมบูรณ์มาตลอด วันนี้ได้มีปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (สปก.เลย) และสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย กลุ่มเด็กเยาวชนทำดีทำเลย ร่วมกับชาวบ้านสวนกล้วย ได้ร่วมกันปลูกป่า ในโครงการปลูกไม้ยืนต้น เพื่ออนุรักษ์ดินและป่าต้นน้ำ

การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ได้ร่วมกันปลูกป่าไม้ยืนต้น ประกอบด้วย ต้นสัก ต้นพะยูง ต้นประดู่ และไม้ยืนต้นอื่นๆรวมทั้งต้นผักหวานป่า จุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ และปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ รวมทั้ง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป

แสดงความคิดเห็น - Facebook