ข่าวบ้านเมือง

รมต.ดร.เอนก เปิดงานเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ ดัน จ.เลยเป็นเมืองหลวงแห่งไม้ดอก

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่ำคืนของวันที่ 29 ธ.ค. นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ ณ.ลานดอกไม้ รักนะเรือ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ และภายในบริเวณงานได้มีมาตรการ ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD- 19) เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวประชาชน ซึ่งภายในงานได้มีขบวนแห่ ขององค์การส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเรือ รถแต่ละขบวนต่างประดับประดาไม้ดอก และริ้วขบวนอย่างสวยงาม พร้อมกับชมสวนไม้ ดอกไม้ประดับกว่าแสนต้น ชมไฟประดับ สีสันตระการตา ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม และสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดเลย

นายชัยธวัช เนียมศิริ กล่าวว่า จังหวัดเลย ยังเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอภูเรือ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ปีละ 270 – 300  ล้านบาท โดยมีเกษตรกรผู้เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 723 ราย พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2,170 ไร่  จังหวัดจึงมีแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยการพัฒนาสายพันธุ์ให้หลากหลาย ให้ตรงตามความต้องการของตลาด มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถต่อรองราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิต มีผลผลิตที่สม่ำเสมอ และลดต้นทุน

ประกอบกับ ได้ร่วมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ได้ดำเนินการประเมินผลมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ไม้ดอกไม้ประดับ ช่วยให้ต้นทุนของผู้ประกอบการลดลง อันเกิดจากเทคโนโลยี ด้านก่อน – หลังการเก็บเกี่ยว  ได้รายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ดังนั้น จังหวัดเลยจึงได้กำหนดวาระการขับเคลื่อนของจังหวัดเลย ปี 2564  โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ ในพื้นที่จังหวัดเลย ให้เป็น เมืองหลวงแห่งไม้ดอก  ไม้ประดับของประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ ของตลาดสามารถแข่งขันกับตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 

แสดงความคิดเห็น - Facebook