ข่าวทั่วไป

ปศุสัตว์จังหวัดเลย หนุนเกษตรกรเลี้ยงแพะเพิ่มหลังตลาดต่างประเทศต้องการสูง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โนราฟาร์ม บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ โดยมี ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย นายกฤษณะ รักษ์มณี นายอำเภอเอราวัณ นายเฉลิม โยธามาศ นายกเทศมตรีตำบลเอราวัณ พร้อมกับกลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงเพะ ร่วมในพิธี

ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย กล่าวว่า การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร”เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ” รุ่นที่ 1 เป็นโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนจังหวัด ช่วยเหลือเกษตกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 19 ซึ่งจังหวัดเลยโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้รับการพิจารณาเห็นชอบ จำนวน 4 โครงการ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อจำหน่าย เป็น 1ใน 4 ของโครงการที่ปศุสัตว์ให้การส่งเสริมเกษตรกร

ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดเลย จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใน 12 อำเภอ จำนวน 250 คน จัดฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 5 รุ่น ๆ ละ 50 คน ซึ่งปัจจุบันการตลาดแพะเนื้อ ในต่างประเทศ เช่น จีน เวียนนาม มาเลเซีย ยังต้องการนำเข้าเนื้อเพาะเป็นจำนวนมาก ในจังหวัดเลยปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะตามโครงการของรัฐ และเลี้ยงด้วยทุนตนเองเพิ่มขึ้น มีจำนวนกว่า 300 ราย และมีแพะจำนวน 10,000 ตัว ทั้งหมด ยังไม่พอกับการจำหน่ายเนื้อที่จะส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศได้อย่างเพียงพอ

ทางปศุสัตว์จึงได้เปิดการอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการด้านเทคนิค วิธีการ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ เช่น มีอัตราการตกลูกของฝูงสูงขึ้น มีอัตราการเจริญเติบโต (กก/ตัว/วัน) สูงขึ้น ตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะในระดับระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มีอำนาจต่อรองด้านการตลาด และให้มีช่องทางการตลาดที่ชัดเจน โดยมีสัญญาการซื้อขายกับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้แน่นอน ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและการส่งออกต่อไป

แสดงความคิดเห็น - Facebook