ข่าวทั่วไป

อพท.5 จัดกิจกรรมพบสื่อ ร่วมแสดงความคิดเห็นกับโครงการพัฒนา “โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ” ออฟฟิศตัวเลือกสำหรับคนไม่เข้าออฟฟิศ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในจังหวัดเลย  ร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการพัฒนาโค-เวิร์คกิ้ง สเปซ ( Co-working space) ในพื้นที่พิเศษเลย เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาคีเครือข่ายในการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่ง Co-working space จะเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดให้คนนอก เข้ามาใช้บริการนั่งทำงาน มีโต๊ะ และเก้าอี้ มีห้องประชุม มีที่กินข้าว มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเป็นสถานที่นั่งทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ทั้งรู้จักกันหรือไม่ก็ได้รู้จักกัน สามารถใช้ร่วมกันทำงานในสถานที่เดียวกันได้

โดยมีนายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 หรือ อพท.5 ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ์ ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นางอัชฌิมา แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมภาคเอกชนและสื่อมวลชนภายในจังหวัดเลย เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกันแสดงความเห็น ถึงรูปแบบที่จะนำมาใช้ในโครงการและเพื่อพัฒนา Co-working space ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดสถานที่ก่อสร้าง และรูปแบบตัวอาคารก่อสร้าง โดยจะใช้สถานที่บริเวณ สวนสาธารณะกุดป่อง ด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองเลย

ซึ่งในโครงการพัฒนา Co-working Space พื้นที่พิเศษเลย จะเป็นกิจกรรมนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. 2563 – 2570 ภายใต้โครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และจะเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ของ อพท. 5 ในกิจกรรมที่ผ่านมา อพท. 5 ได้ทำการสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างการรับรู้ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป

โดยการจัดเวทีประชาคม และรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา Co-working space พื้นที่พิเศษเลย อย่างเป็นรูปธรรม หาก Co-working space เกิดขึ้นได้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิตอลโนแมด หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่หาเลี้ยงชีพด้วยธุรกิจออนไลน์ การรับจ้างทำของ หรือทำงานกับนายจ้างของตนซึ่งตั้งอยู่ที่อื่นผ่านทางระบบโทรคมนาคม มาท่องเที่ยวในจังหวัดเลย และเพิ่มวันพักได้มากขึ้น

แสดงความคิดเห็น - Facebook