ข่าวบ้านเมือง

สปป.ลาว ประกาศเปิดทุกด่านเข้าประเทศ เริ่ม 9 พ.ค.

SONY DSC

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 65 สำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้ออกหนังสือ เลขที่ 627 ถึงทุกหน่วยงาน ในเรื่องมาตราการการเข้าออกประเทศ รวมทั้งการเปิดทุกด่าน โดยเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยในหนังสือระบุใจความสำคัญ ของมาตราการเปิดประเทศ  1. เห็นดีให้ผ่อนผันมาตรการในการเดินทางเข้า – ออก สปป.ลาว ดังนี้

(1) เปิดด่านสากลทุกด่าน ส าหรับการเดินทางเข้า – ออกของพลเมืองลาว คนต่างด้าว ชาวต่างประเทศ และบุคคลไม่มีสัญชาติ 

(2) อนุญาตให้พลเมืองของบรรดาประเทศที่มีความตกลงยกเว้น VISA กับ สปป.ลาว แบบ 2 ฝ่าย  หรือฝ่ายเดียว สามารถเดินทางเข้า สปป.ลาว ได้โดยไม่จ าเป็นต้องขอ VISA

 (3) สำหรับพลเมืองของบรรดาประเทศที่ไม่มีความตกลงยกเว้น VISA กับ สปป.ลาวนั้น สามารถขอ VISA จากสถานเอกอัครราชทูต, สถานกงสุลใหญ่ แห่ง สปป.ลาว ซึ่งประจำในต่างประเทศ หรือผ่านระบบ E-VISA หรือการขอ VISA ON ARIVAL ณ ด่านสากลที่มีหน่วยงาน VISA ON ARIVAL

 (4) พลเมืองลาว คนต่างด้าว ชาวต่างประเทศและบุคคลไม่มีสัญชาติ อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่ยังไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน COVID – 19 ครบโดสนั้น ให้ใช้ผลการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ด้วยชุดตรวจ แบบรู้ผลเร็ว (ATK) ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึง สปป.ลาว (สนามบิน, ด่านชายแดนสากลทางบก, หรือทางเรือ) จะไม่มีการตรวจตัวอย่างหาเชื้อ COVID – 19 อีก ส าหรับผู้ที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน COVID – 19 ครบโดสแล้วนั้น สามารถเดินทางเข้ามา สปป.ลาวได้ตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่ท าการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 อีก ทั้งจากประเทศต้นทาง และเมื่อเดินทางมาถึง สปป.ลาว  

(5) สำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา สปป.ลาว หากมีการติดเชื้อ COVID – 19 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยตนเอง ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ, โรงพยาบาลเอกชน หรือรักษาตนเอง ณ สถานที่พ านัก (Home Isolation) ตามที่ได้ก าหนดไว้ในคำแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข

2. เห็นดีอนุญาตให้ใช้ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ เดินทางเข้า – ออก สปป.ลาวได้เหมือนดั่งเช่นก่อนมีการระบาดของโรค COVID – 19 โดยมอบให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล รถยนต์โดยสาร และรถยนต์เพื่อการท่องเที่ยว เดินทางเข้า – ออก สปป.ลาว ให้สอดคลองกับความ ตกลง 2 ฝ่าย หรือหลายฝ่าย ซึ่ง สปป.ลาว เป็นภาคีสมาชิก

3. ให้บรรดากระทรวง องค์การเทียบเท่ากระทรวง และองค์การปกครองท้องถิ่นทุกระดับ ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ การปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร การให้บริการขนส่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม โดยให้ถือว่าภารกิจด้านบริการและการท่องเที่ยวนี้ เป็นความรับผิดชอบของส่วนรวม ของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

4. เห็นดีให้เปิดสถานบันเทิงและร้านคาราโอเกะ แต่ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคCOVID – 19 อย่างเข้มงวด

5. มอบให้คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรค COVID – 19 ร่วมกับแขนงสาธารณสุข ยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID – 19 สายพันธุ์ใหม่ เพื่อรับประกันให้แก่การป้องกัน ควบคุม การตรวจวิเคราะห์ และการรักษาพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งเร่งรัด การฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

6. มาตรการที่ได้ระบุไว้ตั้งแต่ข้อที่ 1. – ข้อที่ 5. ข้างต้นนั้น ให้จัดตั้งปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น - Facebook