ข่าวทั่วไป

อพท.ดันเมืองเลย สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ของยูเนสโก

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 65 ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย จังหวัดเลยร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองและชุมชนที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO ) มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โดยมีนายดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. และนายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคี ประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มอาชีพ นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสำคัญในการขับเคลื่อนกว่า 100 คน ร่วมเวทีเสวนา

ซึ่งภายในงานได้มีเสวนาพิเศษ เรื่อง “เลย สู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” มี ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปประเด็นสาระสำคัญการขับเคลื่อนเมือง สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

โดยมีนายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 กล่าวเปิดว่า กิจกรรมในวันนี้ จึงนับว่าเป็นกิจกรรมและการประชุมที่มีความสำคัญ สำหรับจังหวัดเลยอีกครั้งหนึ่ง ในการเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและยกระดับคุณค่าของเมืองในจังหวัดเลย รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ไปสู่การรับรู้ในระดับสากล โดยจะมี UNESCO ให้การรับรอง ซึ่งทางจังหวัดเลยเอง มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนี้ ร่วมกับ อพท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ต่อไป

จังหวัดเลย เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและยกระดับคุณค่าของเมืองในจังหวัดเลย รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ไปสู่การรับรู้ในระดับสากล โดยจะมี UNESCO ให้การรับรอง โดยจุดยืนการพัฒนาจังหวัดเลย (Positioning) 1. เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2.เมืองการเกษตรแบบผสมผสาน 3. เมืองส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นในการเป็นเมืองที่มีคุณภาพ เป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยได้กำหนดประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม และประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์

แสดงความคิดเห็น - Facebook