ข่าวทั่วไป

ครบรอบ 70 ปี วันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตร.เลยได้รับรางวัลเกียรติยศปราบยาดีเด่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันครบรอบ 70 ปี วันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ในปีพุทธศักราช 2496 ภายใต้สภาวะที่ประเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคาม ของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่พยายามจะขยายอิทธิพล มายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย

ทำให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องมีมาตรการในการป้องกัน ครั้นจะมอบหมายให้หน่วยทหารดำเนินการก็ติดเงื่อนไขอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ที่ห้ามมิให้นำกำลังทหาร วางไว้ระยะ 25 กิโลเมตร จากแนวชายแดน หากใช้กำลังตำรวจภูธรก็มีไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตอนในของประเทศ รัฐบาลและกรมตำรวจ โดยพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น จึงจัดตั้ง “ตำรวจตระเวนชายแดน” ขึ้นมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะ รวมถึงดำเนินการตามนโยบายของทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลคมนาคมเพื่อความมั่นคงของชาติ

และปัจจุบันกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน เพื่อให้พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงได้รับการดูแล รักษาความปลอดภัย ประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการคุ้มครอง ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน ร่วมทั้งดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน เพื่อความมั่นคงของประเทศ และเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน

และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบ70 ปี จึงได้มีพิธีมอบ รางวัลเกียรติยศ ให้กับผู้ปฏิบัติงานราชการดีเด่น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของจังหวัดเลย  มีผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีผลงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จาก ท่าน พล.ต.อ.สมพงศ์ ชิงดวง ประธานในพิธี ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอดีต ผู้บังคับบัญชาการตำรวจตระเวน โดยมีผู้ได้รับรางวัล  2 นาย ร.ต.อ. สุเมธ  พลเยี่ยม ตชด.246 เชียงคาน  ส.ต.ท.ไกรสิทธิ์ แสนคำ ตชด.246 เชียงคาน ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจทั้งหลายต่อไป   

                                                                                    

แสดงความคิดเห็น - Facebook