ข่าวทั่วไป

กลุ่มฮักแม่น้ำเลย ยืนหนังสือต้านมหาโปรเจ็กต์โครงการน้ำโขง เลย ชี มูล ขอคำตอบภายใน 15 วัน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประชุม และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุม และก่อนมีการเปิดประชุมได้มีกลุ่มฮักแม่น้ำเลยมีนายเกรียงไกร สิงห์หฬ เป็นแกนนำ ได้ยืนหนังสือกับนางสาว วชิราภรณ์ กำเนิดเพชร ผอ.กลุ่มวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ไม่เห็นด้วยกับโครงการ และไม่เข้าร่วมประชุม

โดยหนังสือบางส่วนระบุว่า กลุ่มฮักแม่น้ำเลย ในฐานะองค์กรชาวบ้านที่ติตตามสถานการณ์ โครงการผันน้ำโขง เลย ซี มูล หรือโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล มาอย่างต่อเนื่องและแสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯมาโดยตลอด เพราะกังวลต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่จะเกิดขึ้น และเป็นการขุดอุโมงน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งมองว่า โครงการฯ ดังกล่าว ไม่เคยมีการประเมินความคุ้มค่าของโครงการฯ ตลอดจนการผลักดันโครงการฯ ยังไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

ที่สำคัญ กลุ่มฮักแม่น้ำเลย มีความเห็นว่า การสรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อ้างถึงเอกสารปัจฉิมนิเทศโครงการฯ) ของโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ซี มูลฯ นั้น ยังไม่มีความครอบคลุมและรอบต้าน โดยเฉพาะประเด็นที่ตั้งของโครงการผันน้ำโขง เลย ซี มูล ที่จะตั้งอยู่ในเขตและรัศมีของ “รอยเลื่อนเลย” ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รวมทั้งเขตประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ ตามรายงานของกรมทรัพยากรธรณีล่าสุด แจ้งว่า “รอยเลื่อนเลย” ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา (อ้างถึง รายงานกรมทรัพยากรธรณี www.dmr.go.th) ซึ่งที่ผ่านมา “รอยเลื่อนเลย” ได้เคยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาแล้วหลายครั้ง แต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล ไม่เคยนำประเด็นดังกล่าวนี้ ไปพิจารณาและกำหนดเป็นขอบเขตการศึกษาและผลกระทบ

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มฮักน้ำเลย มีมุมมองและข้อเสนอต่อ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้พิจารณาและดำเนินการต่อ กระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูลโดยแรงโน้มถ่วง ดังต่อไปนี้ ขอให้ท่านทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบริหารจัดการน้ำ โขง-เลย-ซี-มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่1 ที่เพิ่งแล้วเสร็จว่า มีการศึกษาครอบคลุมและรอบด้านหรือไม่ ในมิติผลกระทบและการคาดการณ์ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์แผ่นดินไหว เนื่องจากว่า ที่ผ่านมาไม่ได้มีการนำประเด็น “รอยเลื่อนเลย” ไปประกอบการพิจารณาประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และขอให้ท่านดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูลขึ้นมาใหม่ ภายใต้บริบทและเงื่อนไขที่โครงการฯ มีที่ตั้งโครงการฯ อยู่บน “รอยเลื่อนเลย” ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร ขอให้ตอบกลับภายใน 15 วัน

แสดงความคิดเห็น - Facebook