ข่าวทั่วไป

สำนักงานชลประทานที่ 6 ในภาพรวมสถานการณ์น้ำประจำวัน

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6  ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ดังนี้1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 1.5 มม./ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 2.0 มม./ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 0.6 มม./ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 0.4 มม./ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 8.4 มม. 2. สภาพน้ำท่า แม่น้ำชีตอนบน E.23 จ.ชัยภูมิ น้ำปกติ Q 98.11 cms. (21.33%) ระดับเพิ่มขึ้น +0.27 ม. /แม่น้ำชีตอนกลาง E.91 จ.มหาสารคาม น้ำปกติ Q 123.52 cms. (14.81%) ระดับลดลง -0.02 ม. /แม่น้ำชีตอนล่าง E.18 จ.ร้อยเอ็ด น้ำปกติ Q 161.51 cms. (15.65) ระดับลดลง -0.03 ม.

3. สภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง  3.1 เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำ 819.52 ล้าน ลบ.ม./33.71% น้ำใช้การ 237.85 ล้าน ลบ.ม./12.86% น้ำไหลเข้า 8.16 ล้าน ลบ.ม. ระบายุ 7.04 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,611.78 ล้าน ลบ.ม.(66.29%) 3.2 เขื่อนลำปาว ปริมาณน้ำ 743.42 ล้าน ลบ.ม./37.55% น้ำใช้การ 643.42 ล้าน ลบ.ม./32.50% น้ำไหลเข้า 5.93 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 3.65 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,236.58 ล้าน ลบ.ม.(62.45%)3.3 เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้ำ 113.17 ล้าน ลบ.ม./69.11% น้ำใช้การ 75.95 ล้าน ลบ.ม./60.02% น้ำไหลเข้า 0.65 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 1.29 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 50.58 ล้าน ลบ.ม.(30.89%)

4. สภาพน้ำอ่างฯขนาดกลาง 69 แห่ง ความจุรวม 440.35 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 206.84 ล้าน ลบ.ม. (46.97%) มีช่องว่างสามารถรับน้ำได้อีก 233.51 ล้าน ลบ.ม. (53.03%) 4.1 อ่างฯขนาดกลางมีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 20 แห่ง (จ.ชัยภูมิ 3 แห่ง จ.กาฬสินธุ์ 2 แห่ง จ.ขอนแก่น 3 แห่ง จ.มหาสารคาม 5 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 7 แห่ง) 4.2 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน  43 แห่ง 4.3 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน  3 แห่ง 4.4 อ่างฯขนาดกลางมีความจุมากกว่า 100% จำนวน  2 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ ห้วยเสียว, อ่างฯ ห้วยสังเคียบ

เขื่อนขนาดกลางมีความมั่นคงแข็งแรง 5. สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพระราชดำริ 41 แห่ง ความจุรวม 17.05 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 10.92 ล้าน ลบ.ม. (64.04%) 5.1 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 7 แห่ง  5.2 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน  26 แห่ง 5.3 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน  6 แห่ง 5.4 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุมากกว่า 100% จำนวน  2 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ ห้วยสมอทบ, อ่างฯ ห้วยค้อ จ.กาฬสินธุ์ 6.1 เขื่อนชนบท เหนือเขื่อน +161.93 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.07 ม. (รนก. +162.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 15.87 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 99.19%  Q 8.35 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ 6.2 เขื่อนมหาสารคาม เหนือเขื่อน +147.00 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.20 ม. (รนก. +146.80 ม.รทก.) ความจุ รนก. 24.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 25.00 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 104.17% Q 117.90 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ 6.3 เขื่อนวังยาง เหนือเขื่อน +136.97 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.03 ม. (รนก. +137.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 33.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 33.25 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.99% Q 83.57 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ6.4 เขื่อนร้อยเอ็ด เหนือเขื่อน +130.68 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.68 ม. (รนก. +130.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 20.08 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 125.50% Q 152.34 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ 6.5 เขื่อนยโสธร เหนือเขื่อน +123.65 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 1.85 ม. (รนก. +125.50 ม.รทก.) ความจุ รนก. 18.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 9.85 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 50.62% Q 302.67 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ 6.6 เขื่อนธาตุน้อย เหนือเขื่อน +115.09 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.91 ม. (รนก. +116.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 43.50 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 77.53% Q 267.09 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

7. การให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย 7.1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งของลำน้ำยัง บริเวณพนังกันน้ำยัง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเจิมปากา ช่วงวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2564 ทำให้มีฝนตกหนักกระจายในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง ซึ่งโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่วางแผน/เตรียมความพร้อมในการกำกับติดตาม-เฝ้าระวัง และบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบและการเผชิญเหตุที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด 7.2 พื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายลำน้ำยัง(นอกเขตคันพนัง) ะดับน้ำยังลดระดับลงมาเท่ากับตลิ่ง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ประมาณ 100 ไร่ พื้นที่เกษตรและชุมชน ไม่มีความเสียหาย

แสดงความคิดเห็น - Facebook