ข่าวบ้านเมือง

ผู้ว่าฯเลย สงกรานต์ ห้ามจำหน่าย แจกจ่าย สุรา ห้ามสาดน้ำ เลี้ยงสังสรรค์ มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเลย ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย  ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการควบคุมโรคจังหวัดเลย โดยได้ออกประกาศจังหวัดเลย  เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( C0VID-19 ) ฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 5

โดยประกาศ ฉบับที่ 4 ได้ระบุว่า จังหวัดเลยพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 3 ราย และยังพบการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส  จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต-19 อย่างเข้มงวดมากขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ.2558 ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ตามมติที่ประชุมครั้งที่10/2563 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2463 จึงออกประกาศเพิ่มเติม ดังนี้

ห้ามร้านค้า  ร้านสะดวกซื้อ สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด หรือบุคคลใด ขาย จำหน่ายจ่าย แจก แลกเปลี่ยน และให้ สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ร้านค้า หรือบุคคลตามวรคหนึ่ง สามารถจำหน่ายสินค้า ประเภทอื่นไดั แต่ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเลย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 209 ( C0VID-19 )  อย่างเคร่งครัด

ส่วนประกาศฉบับที่ 5 ได้ระบุสาระสำคัญ ห้ามการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานสงกรานต์ เล่นน้ำ สาดน้ำ เลี้ยงสังสรรค์ จัดงานรื่นเริงในทุกระดับ  และทำการชุมนุม การทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้ง แพร่เชื้อโรค ณ.ที่ใดๆ เว้นแต่การทำกิจกรรมภายในครอบครัว ที่อยู่ในเคหสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวาโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

แสดงความคิดเห็น - Facebook