ข่าวทั่วไป

กกต.เลย จัดเสริมความรู้ผู้ที่มีความสนใจจะลงสมัคร สว. พร้อมกับแถลงข่าวการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายอนุกูล ศรีจันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์  ได้ร่วมกันแถลงข่าวการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ของจังหวัดเลย พร้อมกับเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีส่วนราชการ ประชาชนผู้ที่มีความสนใจจะลงสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาทุกกลุ่มอาชีพ จาก 14 อำเภอ ร่วมกิจกรรม

นายอนุกูล ศรีจันทร์งาม ผอ.กกต.เลย เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย  ได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้มีการแถลงข่าว เพื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน และสื่อมวลชน ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 107 บัญญัติให้วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงาน หรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย ของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทำให้ประชาชนมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ในการดำเนินการเลือกกันเองนั้น ให้ดำเนินการตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ ประกอบกับมีพระบรมราชโองการ ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ขึ้น และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567

แสดงความคิดเห็น - Facebook