ข่าวบ้านเมือง

อบจ.เลย ลุคใหม่ระดมเจ้าหน้าที่ถามชาวบ้านต้องการอะไร จะช่วยให้ตรงจุด

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย พร้อมกับนายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง นายสนอง โสประดิษฐ รองนายก อบจ.เลย นายตรี ดวงสา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางสาวสุกัญญา ตั้งคงนุช ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งบุคลากรจากกองการศึกษาฯ และบุคลากรจากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมลงพื้นที่ตามโครงการ อบจ.เลย เคลื่อนที่ พบประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ทั้งเพื่อสำรวจรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และปัญหาภัยแล้งของพื้นที่

นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง รองนายก อบจ.เลย เผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดยนายธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้ทำโครงการ อบจ.เลย เคลื่อนที่ พบประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไปในเขตชุมชน ตำบล หมู่บ้าน ในเขตจังหวัดเลยขึ้น ทั้งนี้เพื่อรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน ในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.เลย เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โครงการขุดสระแก้ปัญหาภัยแล้ง และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ด้านการพัฒนาคน สังคม และสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน พร้อมทั้งงานส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา ด้านการศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น

โดยได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจ ทั้งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อการสำรวจของความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะเป็นการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ให้ตรงจุดกับความต้องการในชุมชน อย่างโครงการการแก้ปัญหาภัยแล้งของ อบจ.เลย ที่มีโครงการขุดสระน้ำให้กับชุมชน และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  ทำความเข้าใจในขั้นตอนการขอหลักเกณฑ์ การเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการ การเตรียมเอกสารใช้ยื่นขอเจาะน้ำบาดาล เป็นการซักซ้อมความเข้าใจ

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมแก่ภาคประชาชน และแนวคิดการพัฒนาในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ในชุมชนต่างๆ กับนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างพอเพียง และให้ตรงความต้องการ ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย โดยเฉพาะโครงการแก้ภัยแล้ง เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง นำมาซึ่งการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเลยอีกทางหนึ่ง  อีกทั้งรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โครงสร้างพื้นฐาน ต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.เลย นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง กล่าว

แสดงความคิดเห็น - Facebook