ข่าวทั่วไป

ศอ.ปส.เลย เผยผลงาน 6 เดือน ดำเนินคดียาเสพติด 2,148 คดียึดทรัพย์กว่า 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 66 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย (ศอ.ปส.เลย)ได้จัดแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธการ “พิทักษ์ไทเลย 66” ในรอบ 6 เดือนโดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย  พันเอกสุริวัชร์ อัครพรเดชาพงษ์ แทนผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พันเอกพุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 28 พันตำรวจโทพานิช อานุภาพประเสริฐ แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว

นายทวี เสริมภักดีกุล เผยว่า จังหวัดเลย เป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีผลกระทบทั้ง ด้านสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว และปัญหาความมั่นคงอื่นๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด จังหวัดเลย จึงได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธการ “พิทักษ์ไทเลย 66 ” ซึ่งจากห้วงเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการจับกุมผู้ค้ายาเสพติด การขยายผลการจับกุมและการยึดทรัพย์สามารถดำเนินคดียาเสพติดได้ จำนวน 2,148  คดี ผู้ต้องหา จำนวน 2,151 คน ของกลางยาบ้า 266,130 เม็ด ไอซ์ 5 กรัม โคเคน 0.5 กรัม ยึดทรัพย์ จำนวน 6 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 1,007,170 บาท

พร้อมกับการปฎิษัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการชุมชน มีการขับเคลื่อนกระบวนการ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ในพื้นที่ทั้ง 14 อำเภอ  89 ตำบล 968 หมู่บ้าน/ชุมชน พบผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 3,386 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 1,135 คน ผู้ค้าจำนวน 459 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 236 คน

รวมทั้งการดำเนินงานไปพร้อมกันโดยการนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา การพัฒนาศักยภาพการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE การแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด การพัฒนาศักยภาพศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น - Facebook