ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯเลย ชาวบ้านร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงตรวจพื้นที่จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านกกดู่ หมู่ 8 ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ และมอบนโยบาย โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนให้การต้อนรับ

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย กล่าวรายงานว่า อำเภอเมืองเลย มีพื้นที่  1,480 ตร.กม. เป็นที่ราบสูงเชิงเขาสลับกับที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา แบ่งการปกครองออกเป็น 14 ตำบล 135 หมู่บ้าน  สำหรับบ้านกกดู่ หมู่ที่ 8 และบ้านกกดู่ใต้ หมู่ที่ 10 นี้ เป็นหมู่บ้านแฝดที่ได้รับการพัฒนาพร้อมกัน มีประชากรรวม 1,750 คน 670 ครัวเรือน อาชีพหลักเป็นเกษตรกร รายได้เฉลี่ย 64,912.90 บาท/คน/ปี  ได้พัฒนาตามเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืนทั้ง 8 ข้อ อาทิ เช่น ครัวเรือนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรไว้ใช้เอง รวมทั้งปลูกไม้ผลยืนต้นไว้บริโภค แบ่งปัน แลกเปลี่ยน และจำหน่ายภายในหมู่บ้าน การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และมีถังขยะเปียกลดโลกร้อนใช้ทุกหลังคาเรือน

ปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในหมู่บ้านนี้ คือ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ปัญหาสำคัญที่อำเภอนำเสนอ ต่อผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดไว้แล้ว ประกอบกับในห้วงเดือนเมษายน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มาปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร มีผู้เข้าบำบัดฟื้นฟูภายในชุมชน จำนวน  73 คน  เข้าสู่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จำนวน 3 คน  และบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่โรงพยาบาล จำนวน 1 คน รวม จำนวน ทั้งสิ้น 77  คน ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะได้รับการติดตามและพัฒนาให้ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ

จากนั้น  คณะปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ขึ้นรถรางเยี่ยมชมหมู่บ้าน และเดินทางไปโรงเรียนบ้านกกดู่ เพื่อเยี่ยมชมการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร  เยี่ยมชมการแสดงผลผลิตจากแปลง โคก หนอง นา   ประกอบอาหารจากผลผลิตโคกหนองนา  (เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น)   ร่วมกิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ  ปลูกต้นไม้ (ตามโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน)

แสดงความคิดเห็น - Facebook