ข่าวทั่วไป

หอการค้าเลยรุกทำโครงการ 1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชุม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ภูช่องคับ ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน ระหว่าง หอการค้า จังหวัดเลย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ่ง โดยมีนายณัฐพ เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย และนางนาตญา สุวรรณ์ชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง รวมลงนามบันทึกข้อตกลง

นายณัฐพ เหลืองวงศ์ไพศาล เผยว่า สืบเนื่องจากหอการค้าแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้หอการค้าจังหวัดดำเนินโครงการ 1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยว ทางหอการค้าจังหวัดเลย เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ในการที่จะช่วยสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวให้แก่คนในจังหวัดเลย หอการค้าจังหวัดเลย เล็งเห็นว่า อำเภอวังสะพุง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ที่เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิม รวมถึง การท่องเที่ยว โดยเฉพาะ ตำบลผาบิ้ง มีแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สวยงาม คือ จุดชมวิวภูช่องคับ

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอวังสะพุง ให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จึงได้พิจารณาเลือกสถานี ภูช่องคับ เป็นพื้นที่ในการดำเนินโครงการ 1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน โดยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอวังสะพุง และจังหวัดเลย พร้อมทั้งพัฒนาการท่องที่ยวให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนชาวอำเภอวังสะพุง และจังหวัดเลย

โดยกิจกรรมความร่วมมือ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาชุมชม เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้าชุมชน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนา เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชม ส่งเสริมและพัฒนประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หมู่บ้านนวัตวิถี การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ขนบรรมเนียมประเพณีดั่งเดิม และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ส่งเสริมการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ให้ความรู้แก่ชุมชน โดยการนำแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

แสดงความคิดเห็น - Facebook