ข่าวทั่วไป

เริ่มแล้วสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย สปป.ลาว สาดน้ำ ชกมวยทะเล ม่วนชื่นกันทั้ง 2 ฝังเหือง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 66 ที่จุดผ่อนปรน บ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว จ.เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ท่านสมสนุก ไซยอุดม เจ้าเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว พร้อมคณะ ร่วมเป็นประธาน เปิดงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว เชื่อมสัมพันธ์ไทย ลาว โดยมีนายจักรภัทร พรมคล้าย ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอนาแห้ว นายจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท.สำนักงานเลย พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาแห้วประชาชนชาวอำเภอนาแห้ว 5 ตำบล และชาวบ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน สปป.ลาว เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ สาดน้ำ ชกมวยทะเล ชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่งบ้านพี่เมืองน้อง บรรยากาศเป็นได้ด้วยอย่างสนุกสนานทั้ง 2 ประเ ทศ โดยทั้ง 2 ฝั่ง ได้ร่วมกันสร้างสะพานไม้ไผ่ชั่วคราวข้ามลำน้ำเหือง ให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ไปมาหาสู่กันโดยไม่มีการตรวจ และค่าเหยียบแผ่นดิน

นายจักรภัทร พรมคล้าย ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอนาแห้ว ได้เผยว่า ก่อนการจัดงานในแต่ละปี ประชาชนชาว อำเภอนาแห้วและเมืองบ่อแตน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างสะพานไม้ไผ่ ข้ามแม่น้ำเหืองแบบชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งข้ามไปมาหาสู่ร่วมฉลองงาน สงกรานต์ร่วมกันสะดวกขึ้น  เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเหืองได้เหือดแห้ง ทําให้ชาวลาวจากเมืองบ่อแตน แขวงไซยะบุลี เดินข้ามแม่น้ำเหืองมายังฝั่ง ประเทศไทย เพื่อมาร่วมเทศกาลสงกรานต์ และเยี่ยมญาติที่อาศัยอยู่ฝั่งไทย อําเภอนาแห้ว จึงได้กําหนดจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่ง เสริมการท่องเที่ยว เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บ้านเหมืองแพร่เป็นหมู่บ้านชายแดนเล็กๆ ตั้งอยู่ติดแม่น้ำเหือง แนวพรมแดน ระหว่างไทย-ลาว โดยเป็นพื้นที่ที่คนจากฝั่งลาวจะข้ามมาซื้อของใช้จําเป็น และนําของพื้นถิ่นมาขาย หรือแลกเปลี่ยนในหมู่บ้าน คนทั้ง 2 ชาติ จึงมี ความใกล้ชิด และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

อีกทั้งอำเภอนาแห้วมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ และการแห่ต้นดอกไม้สืบสานวัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ราชอาณาจักรไทย และเมืองบ่อแตน แขวงไชยบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรม อาทิ ขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนฟ้อนรำการละเล่นพื้นเมือง ขบวนแห่ต้นดอกไม้ การประกวดนางสงกรานต์ การแสดงดนตรี มีการชกมวยทะเลกลางลำน้ำเหือง รวมทั้งมีการสรงน้ำพระพุทธรูป และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

แสดงความคิดเห็น - Facebook