ข่าวทั่วไป

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ปลุกจิตสำนึก ติวเข้มจิตอาสา ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ และป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2566 ที่ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นายสุวิทย์  จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เป็นประธานในการเปิด โครงการ จิตอาสา ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ซึ่งจัดโดย  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 รุ่น โดย จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดในรุ่นที่ 3 จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน  2566

โดย ผู้ที่เข้าร่วมประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล เจ้าหน้าที่ จาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)  สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หน่วยงานตำรวจ ทหาร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ การควบคุมไฟป่า การเขียนแผนงานโครงการ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการดูแลทรัพยากรป่าไม้  การฝึกปัญหาที่บังคับการ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเผชิญเหตุไฟป่า เป็นเวลา 5 วัน  เพื่อเป็นการร่วมกันหารือ หรือกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยดำเนินการทุกวิถีทาง ทั้งการปลุกจิตสำนึกให้กับประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งผลเสียหายอันเนื่องมาจากการจุดไฟเผาป่า และให้ความร่วมมือ ในการป้องกันไฟป่าอย่างถูกต้องเป็นระบบ

นอกจากนั้น นายสุวิทย์  จันทร์หวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ยังกล่าวอีกว่า ปัญหาของการเผาป่า ปัญหาป่าไม้ และไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ยังมีอีกมาก และก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนตามมา และนอกจากนั้น ในเรื่องของปัญหาของสารเคมี ในพื้นที่ก็ยังถือว่ามีอยู่สูง ในขณะนี้  จึงอยากให้จิตอาสาได้ช่วยกันประสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ตระหนักต่อผลกระทบ ในเรื่องของการของการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการช่วยลดภาวะของโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้น

แสดงความคิดเห็น - Facebook